กลุ่มอาชีพผู้ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
จุดประสงค์ที่มาฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
จำนวน 4639 คน แยกเป็นกลุ่มอาชีพ ส่วนตัว 295 คน, รับราชการ 12 คน, ลูกจ้าง 135 คน,
นักเรียน/นักศึกษา 4120 คน, อื่น ๆ 77 คน

จำนวน 4639 คน แยกเป็นจุดประสงค์ เพื่อประกอบอาชีพ 1647 คน, เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 748 คน,
เพื่อยกระดับฝีมือ 2141 คน, เพื่อเทียบโอนผลการเรียน 61 คน, อื่น ๆ 42 คน