กลุ่มอาชีพผู้ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
จุดประสงค์ที่มาฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
จำนวน 4495 คน แยกเป็นกลุ่มอาชีพ ส่วนตัว 279 คน, รับราชการ 12 คน, ลูกจ้าง 135 คน,
นักเรียน/นักศึกษา 3992 คน, อื่น ๆ 77 คน

จำนวน 4495 คน แยกเป็นจุดประสงค์ เพื่อประกอบอาชีพ 1603 คน, เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 725 คน,
เพื่อยกระดับฝีมือ 2066 คน, เพื่อเทียบโอนผลการเรียน 60 คน, อื่น ๆ 41 คน