โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : (E to E)
ปีงบประมาณ 2563
1 Users online
สถานะระบบ
เปิดระบบ

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ 02 281 5555 ต่อ 5011
 
คู่มือการใช้งาน
   นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร และลงสมัครอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้ที่สถานศึกษาที่เปิดรับสมัครรายละเอียดโครงการ


สมัครอบรม


ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร

สมัครอบรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ
Education to Employment : (E to E)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ค้นหาจากจังหวัด :


ไม่มีหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

 

รายชื่อหลักสูตรที่สอดคล้องกับกลุ่ม New Engine of Growth (First S-Curve)

จำนวน 38 หลักสูตร
ลำดับ
รหัสหลักสูตร
หลักสูตร
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เวลาฝึกอบรม
เปิดรับสมัคร
1
xxx-1101-11xx
1) วิเคราะห์ปัญหารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
2
xxx-1101-11xx
2) ช่างบริการรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
3
xxx-1101-12xx
3) ช่างซ่อมเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike)
  ยานยนต์สมัยใหม่  
60 ชั่วโมง
-
4
xxx-1101-91xx
4) บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์เรือเจ็ตสกี
  ยานยนต์สมัยใหม่  
15 ชั่วโมง
-
5
xxx-1101-91xx
5) บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเรือเจ็ตสกี
  ยานยนต์สมัยใหม่  
21 ชั่วโมง
-
6
xxx-1101-51xx
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
7
xxx-1101-91xx
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
8
xxx-1101-91xx
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
9
xxx-1101-91xx
9) งานซ่อมบำรุงล้อรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
10
xxx-1101-91xx
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
11
xxx-1101-41xx
11) งานตรวจสอบระบบ Can Bus ควบคุมไฟในรถยนต์
  ยานยนต์สมัยใหม่  
30 ชั่วโมง
-
12
xxx-1101-12xx
12) งานบริการรถจักรยานยนต์ Hybrid
  ยานยนต์สมัยใหม่  
60 ชั่วโมง
-
13
xxx-1104-22xx
  ยานยนต์สมัยใหม่  
36 ชั่วโมง
-
14
xxx-1104-22xx
  ยานยนต์สมัยใหม่  
33 ชั่วโมง
-
15
xxx-1104-22xx
15) ซ่อมบำรุงประแจ
  ยานยนต์สมัยใหม่  
36 ชั่วโมง
-
16
xxx-1104-22xx
  ยานยนต์สมัยใหม่  
36 ชั่วโมง
-
17
xxx-1105-51xx
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
30 ชั่วโมง
-
18
xxx-1105-52xx
18) สร้างหุ่นยนต์เดินตามเส้นในโรงงานอุตสาหกรรม
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
36 ชั่วโมง
-
19
xxx-1104-13xx
19) เทคโนโลยีระบบลิฟต์และการซ่อมบำรุง
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
75 ชั่วโมง
-
20
xxx-1102-11xx
20) การเขียนแบบชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะโดยใช้โปรแกรม VISI
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
30 ชั่วโมง
-
21
xxx-1702-12xx
21) ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
42 ชั่วโมง
-
22
xxx-1202-11xx
22) จัดแสดงสินค้าในธุรกิจค้าปลีกโดยใช้ระบบแอฟฟิเคชั่นออนไลน์
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
30 ชั่วโมง
-
23
xxx-1105-52xx
23) การควบคุมระบบน้ำทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยี
  เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
60 ชั่วโมง
-
24
xxx-1105-53xx
24) งานควบคุมหุ่นยนต์การผลิตในงานอุตสาหกรรม
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
75 ชั่วโมง
-
25
xxx-1901-11xx
25) แอปพลิเคชั่นควบคุมหุ่นยนต์ระยะไกล
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
30 ชั่วโมง
-
26
xxx-1105-51xx
26) งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
30 ชั่วโมง
-
27
xxx-1104-11xx
27) การเขียนโปรแกรม PLC ควบคุม Linear robot ในงานอุตสาหกรรม
  หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม  
30 ชั่วโมง
-
28
xxx-1101-92xx
  โลจิสติกส์และการบิน  
60 ชั่วโมง
-
29
xxx-1101-92xx
29) การตรวจซ่อมบำรุงชุดเก้าอี้ผู้โดยสาร
  โลจิสติกส์และการบิน  
40 ชั่วโมง
-
30
xxx-1101-91xx
30) ซ่อมบำรุงโกลบวาล์วระบบนิวเมติกส์
  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
30 ชั่วโมง
-
31
xxx-1101-91xx
  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
30 ชั่วโมง
-
32
xxx-1901-11xx
32) งานติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยเทคโนโลยี Internet of Things
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
-
33
xxx-1901-11xx
33) งานแจ้งเตือนอัคคีภัยบ้านผู้สูงวัยผ่าน Line Notify
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
-
34
xxx-1901-11xx
34) งานแจ้งเตือนภัยผู้บุกรุกยามวิกาลบ้านผู้สูงวัยผ่าน
  ดิจิทัล  
30 ชั่วโมง
-
35
xxx-1901-12xx
35) สร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วยโปรแกรม Word Press
  ดิจิทัล  
60 ชั่วโมง
-
36
xxx-1901-12xx
36) การควบคุมไฟฟ้าในบ้านด้วย Web Application ผ่าน MQTT broker Server ด้วย ESP8266
  ดิจิทัล  
42 ชั่วโมง
-
37
xxx-1000-10xx
  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวสุขภาพ  
60 ชั่วโมง
-
38
xxx-1000-10xx
  โลจิสติกส์และการบิน  
75 ชั่วโมง
-
 

สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ถนน ราชดำเนินนอก เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 02 281 5555 ต่อ 5011